Hướng dẫn Scrum - 2013

Hướng dẫn Scrum (Scrum Guide): Các quy tắc của trò chơi.

Scrum là một khung làm việc (framework) để phát triển bền vững các sản phẩm phức hợp. Đây là tài liệu ngắn gọn và đầy đủ nhất chứa đựng định nghĩa về Scrum, mô tả cụ thể về vai trò, các sự kiện, các tạo tác (artifact), và các quy tắc gắn kết các yếu tố  đó lại  với nhau. Tài liệu này thường xuyên được Ken Schwaber và Jeff Sutherland, những cha đẻ của Scrum, cập nhật và cung cấp.

Mời bạn tải về bản cập nhật mới nhất của ScrumGuide ở đây.