Các tài liệu tiếng Việt dành cho học viên tham dự khóa học "Căn bản Scrum" (Scrum Foundation) và những cá nhân\tổ chức quan tâm tới agile\Scrum:

1. Hướng dẫn Scrum
2. Scrum Căn bản
3. Slide "Căn bản Scrum"
4. Planning Poker
5. Danh sách kiểm tra Scrum
6. Sách "Scrum và XP từ những chiến hào"

Các Nhóm cần có hiểu biết cơ bản về Scrum.Bạn làm thế nào để tạo và ước tính một Product Backlog? Bạn làm thế nào để triển khai chúng trong Sprint Backlog? Bạn quản lý biểu đồ Burndown và tính toán tốc độ của Nhóm như thế nào?

http://27gen.comScrum Primer là một tài liệu đầy đủ, chi tiết và hết sức cô đọng về Scrum được phát triển bởi các chuyên gia đào tạo Scrum hàng đầu gồm Pete Deemer, Gabrielle Benefield, Craig Larman và Bas Vodde. Đây là tài liệu chính quy của rất nhiều khóa đào tạo Scrum Master của Liên minh Scrum (ScrumAlliance.org).