src: magazine.enlightennext.org

Bài trình bày rất hấp dẫn tại ScrumDay Việt Nam 2012 của anh Nguyễn Thành Nam.