HanoiScrum Planning Poker

 

Planning Poker được sử dụng trong agile dựa trên sự đồng thuận trong việc ước tính. Để bắt đầu một lần ước tính, Product Owner hoặc khách hàng đọc một User Story hoặc mô tả một tính năng của sản phẩm với những người tham gia ước tính, thường là tất cả các thành viên của một Nhóm. Mỗi người tham gia ước tính cầm một bộ bài (Poker) gồm các giá trị như 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, và 100, chúng tôi khuyến nghị sử dụng bộ giá trị này. Các giá trị đó thể hiện số điểm (story point), lý tưởng là theo số ngày, hoặc bất cứ đơn vị nào mà nhóm dự tính.

Các thành viên của nhóm cùng thảo luận về tính năng đó, đặt các câu hỏi với Product Owner nếu cần thiết. Khi tính năng này đã được thảo luận kỹ lưỡng, mỗi thành viên sẽ tự chọn một lá bài để đưa ra ước tính của mình. Tất cả các là bài sẽ được lật lên cùng nhau. Nếu tất cả các lá bài đó có giá trị như nhau thì giá trị đó được chấp nhận là ước tính của tính năng vừa thảo luận. Nếu không, các thành viên của nhóm cùng thảo luận về các ước tính mà mình đưa ra. Đặc biệt, những thành viên có ước tính cao và thấp cần đưa ra những cơ sở cho ước tính của mình. Sau một hồi thảo luận, mỗi thành viên chọn một lá bài để ước tính lại và các lá bài của họ lại đồng thời được lật lên.
Quy trình này sẽ lặp đi lặp lại cho tới khi đạt được sự đồng thuận của các thành viên hoặc họ quyết định rằng ước tính về tính năng này cần hoãn lại cho tới khi có thêm các thông tin bổ sung.

HanoiScrum đã thiết kế một bộ Planning Poker dành riêng cho cộng đồng agile\Scrum Việt Nam. Bạn có thể tự do download và in ấn bộ Poker này: HanoiScrum Planning Poker


Tìm hiểu thêm về: