Linh hoạt hóa một tổ chức

 Thử thách: một tổ chức lớn đang vận hành, làm thế nào để chuyển sang agile thành công?

 • Gợi ý:
 1. Chiến thuật: ăn một con voi lớn (bạn không thể ăn hết ngay được => nhai được bao nhiêu thì nhai)
 2. Thử nghiệm trên một hai nhóm nhỏ. Huấn luyện, thực hành, quan sát kĩ và rút kinh nghiệm. Trong trường hợp có được sự đồng thuận, đủ nguồn lực có thể làm một roll-out team cho toàn bộ quá trình chuyển đổi, không cần thử nghiệm (saleforce).
 3. Agile sẽ giúp bạn nhìn thấy nhiều vấn đề hơn, nhưng bạn cần một người fix vấn đề đó
 4. Các quản lý cấp cao, khách hàng phải có cam kết với các giá trị agile
 5. Thực hiện workshop cho nhóm quản lí (nếu có điều kiện thì thêm cả khách hàng nữa) hiểu rõ về agile
 6. Phải có chuyên gia agile thực sự (không phải loại chuyên gia kiểu tớ-cũng-biết-agile đấy) tham gia tích cực vào quá trình
 7. Lan truyền sự thành công của nhóm agile ra toàn bộ công ty, sử dụng hiệu ứng virus để “lây nhiễm”
 8. Thảo luận rộng khắp, liên tục về các thành công\thất bại
 9. Đẩy từ dưới lên (bottom-up) để có được bánh lái (cho sự chuyển động của tổ chức)
 10. Đẩy từ trên xuống để có cam kết và viễn kiến (vision) dài hơi.


Nguồn:

Nguồn: Tấn's Notes