http://agilescout.comTrong bài trước tôi đã giới thiệu “User Story là gì”. Hiểu được và thao tác được với user story thì mới mong lập kế hoạch hiệu quả được .

http://capitalbuzz.blogspot.comỞ bài viết trước tôi khẳng định rằng sẽ là lý tưởng khi một nhóm tự lựa chọn cho mình ScrumMaster, nhưng thực tế điều đó thường không xảy ra.Tôi đã hứa rằng trong bài viết tiếp theo tôi sẽ thảo luận về những gì cần thiết để tìm ra một ScrumMaster tiềm năng...