Phát triển Phần Mềm Tinh gọn (Lean Software Development) là một phương pháp theo triết lí Agile, sử dụng Tư duy Tinh gọn (Lean Thinking) và các nguyên lí đặc trưng của Tinh gọn (vốn xuất phát từ ngành sản xuất ô tô – Lean Manufacturing)  được áp dụng cho lĩnh vực phát triển phần mềm. Tên gọi  “Lean Software Development” xuất xứ từ cuốn sách cùng tên của Mary Poppendieck và Tom Poppendieck.

Coding Dojo là buổi họp của nhóm lập trình viên để cùng nhau giải quyết một thử thách trong lập trình. Trong buổi họp này, lập trình viên tham gia vào hoạt động thực hành có chủ ý với những mục tiêu cụ thể để nâng cao trình độ kỹ năng nào đó (Deliberate Practice) trong không khí vui vẻ.

src: magazine.enlightennext.org

Bài trình bày rất hấp dẫn tại ScrumDay Việt Nam 2012 của anh Nguyễn Thành Nam.