[TCLT] Martin Fowler là một kỹ nghệ gia phần mềm, một diễn giả, nhà tư vấn tầm cỡ quốc tế. "Is Design Dead" là một bài viết nổi tiếng của ông về vai trò của design trong phát triển phần mềm. Mời bạn đọc bản dịch của bài viết này.

"Scrum Foundation" là khóa học Căn bản về Scrum, đây là lần thứ 2 Hanoi Scrum tổ chức khóa học này. Học viên được tự do đăng ký tham dự, các tài liệu cần thiết cho khóa học được cung cấp dưới dạng điện tử, học viên có thể tải trực tiếp từ hanoiscrum.net.

Khóa học Scrum Foundation là một khóa huấn luyện cơ bản về Scrum được thực hiện bởi nhóm Hanoi Scrum nhằm cung cấp các hiểu biết cơ bản về khung làm việc Scrum, qua đó giúp người tham dự và doanh nghiệp gia tăng năng suất lao động và tối ưu hóa giá trị kinh doanh...

Bạn đang thực sự triển khai Scrum?

Danh sách Kiểm tra Scrum (Scrum Checklist) là công cụ đơn giản giúp bạn bắt đầu với Scrum, hoặc đánh giá việc triển khai Scrum hiện tại của bạn. Lưu ý rằng đây không phải là các quy tắc. Chúng là các chỉ dẫn.

Tải về "Danh sách Kiểm tra Scrum" (phiên bản 2.2, tệp PDF)